Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Získejte více
registrujte se!

Menu

EMHF: Seminář věnovaný novému pravidlu o omezování

21. 1. 2018  |  15:57

V úterý 16. ledna se pod záštitou Evropské a středomořské dostihové federace (EMHF – European and Mediterranean Horseracing Federation) v prostorách Irish Turf Clubu na závodišti v Curragh uskutečnil seminář pro zástupce členských zemí zaměřený na objasnění rozhodování podle nového „Interference Rule“, tedy modelového pravidla o omezování, které se na podzim loňského roku stalo součástí Mezinárodní úmluvy o chovu, dostizích a sázkách (IABRW - článek 32).

EMHF: Seminář věnovaný novému pravidlu o omezování

Ve světě dnes existují dva základní přístupy k řešení tzv. rušení či omezování (interference) v průběhu dostihu. První přístup označovaný jako kategorie 1 při posuzování incidentu bere v úvahu skutečnost, zda by poškozený kůň, nebýt tohoto omezení, mohl koně, který byl viníkem incidentu porazit a na základě tohoto posouzení se rozhodne o případném přesunu pořadí. Druhý přístup, známý jako kategorie 2, vychází z principu, že pokud v dostihu dojde k omezení, viník je automaticky přesunut za poškozeného koně, bez ohledu na to, mohl-li viníka bez tohoto omezení porazit. Mezi země I. kategorie se typicky řadí Velká Británie a Irsko, přístup II. kategorie je uplatňován především ve Francii. Nové modelové pravidlo, jež bylo na podzim inkorporováno do IABRW, stojí na principu kategorie I.

Vzhledem ke skutečnosti, že si EMHF stanovila cíl, aby všechny členské země tento článek ratifikovaly a přizpůsobily mu rozhodování svých orgánů, uspořádala dva semináře (v Irsku a ve Švédsku) za účelem objasnění principů rozhodování podle principů tzv. kategorie I. Semináře v Irsku se zúčastnili zástupci České republiky, Slovenska, Německa, Řecka a Nizozemska.

V první části byli účastníci semináře seznámeni s dostihovým provozem v Irsku, zejména s ohledem na strukturu dispilinárních orgánů. Tuto strukturu v první instanci tvoří tři orgány – Licensing Committee, Raceday Stewards a Refferals Committee, odvolacím orgánem v druhé instanci je pak Appeals Body. Licensing Committee (7 členů) rozhoduje o udělení licencí – zejména jezdcům, trenérům, ale např. i závodištím. Raceday Stewards (3 – 5 členů) jsou analogií naší dostihové komise, jedná se o sbor rozhodčích, kteří řídí dostihový mítink a mají k tomu široké pravomoci – mohou udělit sankce odnětí licence až na 50 dní, uložit pokutu až do výše 10 000 € či distancovat koně až na 90 dní. Refferals Committee (8 členů) se podobně jako naše Pořádková komise zabývá záležitostmi, které v první instanci nerozhodují Raceday Stewards, tj. případy zakázaných látek u koní i u jezdců, kontroly licencí a případy předané z dostihových závodišť. Všechna rozhodnutí těchto orgánů mohou být předmětem odvolání k Appeals Body (13 členů), který je obdobou našeho Dostihového soudu. Odvolání proti rozhodnutí tohoto orgánu není možné. Zajímavostí je, že v Irsku mají speciální odvolací orgán – Handicapping Appeals Body – řešící odvolání proti uděleným handicapům.

Předmětem výkladu v další části bylo samotné pravidlo o omezování (interference). Irská dostihová pravidla omezení definují jako jakékoli jednání (např. křižování, tísnění, nedodržení přímého směru, naražení…) ze strany koně nebo jezdce, který nepříznivě ovlivňuje průběh dostihu pro jakéhokoliv jiného koně v jakémkoli dostihu. Základním kritériem pro rozhodování je pak posouzení, zda toto jednání je možné kvalifikovat jako nebezpečnou jízdu. Pokud rozhodující orgán dospěje k závěru, že ano, bude viník z dostihu diskvalifikován. Pokud posuzované jednání bude kvalifikováno jako neopatrná či nevhodná jízda anebo nehoda a komisaři budou přesvědčeni, že tento incident zlepšil umístění koně, který byl jeho viníkem, ve vztahu k poškozenému koni, přesunou viníka za poškozeného koně. Při rozhodování o tom, zda došlo ke zlepšení pozice koně jako důsledku incidentu, se využívá princip „Balance of probabilities“ – rovnováha pravděpodobností, charakteristický pro anglosaský právní systém.

Získané teoretické znalosti si účastníci semináře záhy mohli ověřit v praxi, když jim lektoři Denis Egan (výkonný ředitel ITC), Peter Matthews (Head of Stewarding) a Paul Murtagh (Head of Raceday Operations) pouštěli videozáznamy problematických situací v dostizích a účastníci je řešili z pozice rozhodčích.

Závěr semináře tvořila prezentace japonských zkušeností s přechodem z druhé kategorie do první. V Japonsku byly principy rozhodování v rámci tzv. kategorie II. uplatňovány od roku 1991 do roku 2012, v roce 2013 došlo k přechodu na kategorii I. Oproti roku 1991 byla tato změna jednodušší, neboť se nejednalo o kompletní změnu pravidel, nýbrž spíše o změnu filozofie. Hlavními výhradami vůči rozhodování v rámci druhé kategorie byl fakt, že pokud způsobený incident nebyl opravdu závažný, rozhodnutí komisařů (diskvalifikaci či přesun) bylo obtížné pochopit a to zejména pokud viníkem byl evidentně lepší kůň, jenž byl následně přesunut za poškozeného. Za výhody kategorie I. je podle zkušeností JRA možné považovat zejména to, že je respektován výkon koně (zodpovědný je žokej), celý systém je jednodušší a lépe pochopitelný pro laiky a došlo k poklesu počtu protestů ex offo. Byla vytvořena nová filozofie pro diskvalifikace – viník incidentu musí být diskvalifikován, pouze pokud jsou naplněna dvě kritéria: problematické jednání musí být považováno za nebezpečné a toto jednání mělo vážný vliv na výsledek dostihu. Z prezentovaných statistik vyplývá razantní pokles počtu diskvalifikací koní po přechodu na první kategorii – zatímco v letech 2010 až 2012 (poslední tři roky v rámci kategorie II.) došlo k celkem 15 diskvalifikacím, od roku 2013 (první rok v rámci kategorie I.) nebyl diskvalifikován ani jeden. Radikální byl i pokles počtu protestů ex offo – v letech 2010 až 2012 činil průměr 195 protestů na sezónu, zatímco průměr od roku 2013 je 17 protestů za rok.

Ratifikace nového pravidla o omezování náleží do kompetence Rady Jockey Clubu ČR, ještě předtím se tomuto tématu bude věnovat Legislativní komise JC ČR z hlediska posouzení souladu s naším Dostihovým řádem a zajištění jeho případných úprav.

Otakar Nový
předseda Legislativní komise JC ČR

Zpět na výpis