Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Vývoj počtu chovných klisen ve světě

3. 4. 2019  |  13:10

Mezinárodní federace dostihových autorit (IFHA) každoročně vydává svou Annual Report, v níž publikuje řadu velmi zajímavých dat z dostihových provozů a chovů jednotlivých zemí. Data jsou zajímavá sama o sobě, ještě zajímavější je však jejich porovnávání s předešlými údaji a sledování trendů. Dnes se společně podíváme na vývoj počtu chovných klisen v posledních 10 letech.


Vývoj počtu chovných klisen ve světě

Jako srovnávací údaj jsme zvolili data z roku 2007, tj. posledního roku před globální ekonomickou krizí, která nemalou měrou postihla i dostihový sport a chov anglického plnokrevníka. Pokud srovnáme data z tohoto roku s daty z roku 2017, což je zatím poslední rok, z něhož IFHA souhrnná data publikovala, zjistíme, že světový chov přišel o 30% chovných klisen. Je to číslo ne zcela přesné, protože IFHA nedisponuje daty ze všech zemí z každého roku, a tak jsme srovnali jen z těch zemí, u nichž data z obou let byla publikována. Je to hodně velký pokles, ale jak ukazují data z jednotlivých zemí, nebyla krize vždy příčinou poklesu. Jsou země jako Řecko, kde došlo mezi lety 2007 a 2017 k poklesu o 83%, a kde pokles byl jednoznačně důsledkem ekonomických problémů země. Jak však ukazují data z posledních 3 let, počet klisen v chovu opět narůstá. Totéž bychom mohli říct o Irsku, kde byl pokles chovatelské aktivity hrozivý a i dnes Irsko ztrácí zhruba 37% klisen. Před pár lety to bylo ale ještě podstatně více, a ačkoliv Irsko nemalou část poklesu dokázalo smazat, mezi lety 2016 a 2017 došlo k dalšímu poklesu. Tamní chov byl ovlivněn nejen celkovým ekonomickým klimatem, ale i nadprodukcí hříbat a souběh těchto dvou faktorů zapříčinil tak hluboký pokles.


Tab. č. 1 - Počty chovných klisen v jednotlivých zemích a srovnání roku 2017 s rokem 2007

země 2007 2012 2015 2016 2017 2017/2007
Argentina 13065 12720 13156 12462 12950 -0,88 %
Austrálie 29706 22275 19282 19281 19469 -34,46 %
Azerbajdžán   39 28 25 34  
Bahrajn   69 72 92 145  
Belgie 59 10 9 18 16 -72,88 %
Brazílie 4060 3440 2488 2188 2289 -43,62 %
Bulharsko   66 67      
Česká republika 630 477 359 404 372 -40,95 %
Čile 2408 2261 2209 2306 2338 -2,91 %
Čína   5 165 66 264  
Dánsko 244 185 160 185 177 -27,46 %
Dominik. r.   129 187 163 177  
Ekvádor   154 100 80 90  
Filipíny   1435 1116 990 1008  
Francie 9004 7293 7698 8088 8374 -7,00 %
Chorvatsko 41 114 18 24 87 112,20 %
Indie 2743 2993 2109 1940 1904 -30,59 %
Irsko 20700 10488 11720 14617 12905 -37,66 %
Itálie 3205 1100 780 765 768 -76,04 %
Jamajka     689 664 447  
Japonsko 10219 9333 9371 9482 9632 -5,74 %
Jižní Korea 2040 1891 1916 1918 2010 -1,47 %
Kanada 3169 2284 1733 1577 1543 -51,31 %
Katar   120 194 220 177  
Keňa   85 74 57 62  
Kolumbie   61 39 37 26  
Kypr 824 315 202 199 180 -78,16 %
Libanon   13   3 3  
Litva     11 9 7  
Maďarsko   220 167 200 170  
Malajsie 79 65 0 0 0 -100,00 %
Maroko 353 328 377 0 570 61,47 %
Mexiko 590 416 334 296 320 -45,76 %
Německo 2240 1729 1450 1450 1470 -34,38 %
Nizozemí 25 3 13 0 8 -68,00 %
Norsko 56 61 23 43 36 -35,71 %
Nový Zéland 8286 5325 4944 5049 5141 -37,96 %
Omán   1 1 0 0  
Panama   312 294 298 389  
Paraguay     93 113 106  
Peru 520 922 830 886 759 45,96 %
Polsko   492 373 347 314  
Portoriko   448 354 356 357  
Rakousko 70 16 18 8 20 -71,43 %
Rumunsko   47 47 45 39  
Rusko   780 1221 1510 879  
Řecko 430 126 39 51 72 -83,26 %
Saudi Arabia     2177 4648 5445  
Serbia   97 40 35 14  
Slovakia 211 78 51 39 35 -83,41 %
Slovenia 55 28 14 9 13 -76,36 %
South Africa 3654 4221 2811 1308 3631 -0,63 %
Spain 360 332 74 125 180 -50,00 %
Sweden 383 258 244 234 218 -43,08 %
Switzerland 83 40 21 11 15 -81,93 %
Trinidad & Tobago     184 139 108  
Tunisia 67 133 120 166 155 131,34 %
Turkey 3359 1950 2350 5404 3450 2,71 %
Ukraine     243 185 250  
Uruguay 2925 3218 2820 2928 2595 -11,28 %
USA 55271 35109 35801 33602 32135 -41,86 %
Velká Británie 11091 6667 7050 7524 7403 -33,25 %
Venezuela   2089 1896 1586 1292  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Prázdná místa znamenají, že IFHA nemá z těchto let a zemí data

Proč by však nás však měla čísla z Irska či dalších zemí zajímat? Protože nemalou měrou tamní vývoj ovlivňuje i náš turf. Není žádnou novinkou, že hluboká krize, kterou Irsko prošlo, vedla k drastickému poklesu cen a to především v části nejlacinějších ročků. Díky tomu mohli čeští majitelé na zeleném ostrově výhodně nakupovat, naopak čeští chovatelé byli pod ještě větším tlakem než obyčejně. Následné rychlé oživení irského trhu, ale nejen irského, také pomohlo řadě českých majitelů solidně prodat své dříve nakoupené klisny. Ač celkové počty těchto klisen nejsou nijak závratné, v historii našeho turfu nenajdeme období, kdy by se tolik klisen z českých drah vrátilo do Irska, ale i v Anglie či ve Francie, kde byly zařazené do chovu.

Podíváme-li se na velké země, v nichž došlo k nejmenším poklesům, dojdeme k zajímavému, ale nikoliv překvapivému poznatku. Nejméně byly ovlivněny země, kde výborně fungují sázky. V Japonsku například došlo mezi lety 2007 a 2017 k poklesu počtu chovných klisen jen o 5,7%, v Jižní Koreji, další asijské zemi se silným turfem i chovem, počet klisen klesl o pouhých 1,5%. V Evropě je zemí s nejlépe fungujícím sázkovým systémem Francie a právě tato země patří k těm, jejichž chov byl krizí ovlivněn nejméně. V Turecku dokonce ve srovnání s rokem 2007 počet klisen stoupl (byť data z posledních 3 publikovaných let působí trochu nekonzistentně), ale tam spíše než samotná výše sázkového obratu, která dosahuje miliardy eur, ovlivňuje tamní turf skutečnost, že z tohoto obratu se sázejícím vrací jen 50%.

Případ sám pro sebe je chov ve Spojených státech, které jsou největším producentem plnokrevníka, zajišťujícím více jak pětinu celosvětové produkce plnokrevníka. USA ztratily více jak 40% chovných klisen, ovšem tamní vývoj nebyl ani tak ovlivněn celkovou ekonomickou situací, ale je spíše odrazem dlouhodobého trendu. Totéž můžeme říct o Německu, jehož turf se také významně zmenšil a počátek najdeme už dlouho před krizí, nicméně v posledních letech, jak ukazuje tabulka, se počet chovných klisen stabilizoval.

Málo optimistický je pohled na data z našeho regionu, přesněji na data ze zemí, s nimiž jsme se střetávali na Central European Breeders’ Cupu. Smutným premiantem je Slovensko, kde se pokles počtu chovných klisen stále nezastavil a v porovnání s rokem 2007 činí 83%. V Polsku data z roku 2007 nemáme, ale pokud srovnáme s rokem 2006, z něhož IFHA data publikovala, došlo u našich severních sousedů k poklesu o 65%. Rakouský chov ani v roce 2007 nehrál významnější roli, a tak 71% pokles je sice hrozivý, ale v absolutních číslech jde o 50 klisen. V Maďarsku také došlo k poklesu, ale ne tak velkému. Data z roku 2007 publikována nebyla, ale o rok později bylo v Maďarsku 258 chovných klisen, loni 170, tj. o 34% méně. Ve světle těchto údajů se nezdá být našich necelých 41% poklesu tak hrozivé číslo, byť samozřejmě hrozivé je. Z naší zkušenosti víme, že samotná globální ekonomická krize se na něm podílela jen malou měrou, podstatnější vliv, stejně jako u ostatních zemí našeho regionu, měl a stále má rostoucí podíl importovaných koní v dostihovém provozu a snižující se zájem kupujících o domácí odchovance. U nás se na poklesu podílela i nejistota ohledně vývoje hlavního pilíře podpory domácího chovu, kterým jsou majitelské prémie.

Abychom však nekončili pesimisticky - výsledky posledních let ukazují, že čeští odchovanci dokáží konkurovat, vesměs díky vlastním odchovancům owner-breederů. Jejich výsledky spolu s obnovou a třeba i rozšířením majitelských prémií by mohly pokles počtu chovných klisen zastavit. Jak však ukazují zkušenosti zemí, jejichž chovy úspěšně propluly úskalími posledního desetiletí, i pro chov jsou klíčové sázky a jejich fungující systém, přinášející turfu finance.

Miloslav Vlček, Blacktypepedigree

Foto: Miloslav Vlček

Související články

Zpět na výpis