Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Soubor hygienických opatření vydaných Jockey Clubem ČR ve vztahu k prevenci a ochraně proti nákaze

5. 5. 2020  |  14:38

Úvod

Vláda ČR dne 30. dubna schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, mezi které patří konání dostihů s omezeným počtem účastníků na 100 ve stejný čas. Z tohoto důvodu Jockey Club ČR připravil soubor hygienických opatření ve vztahu k prevenci a ochraně proti nákaze koronavirem Covid - 19. Dostihová sezóna bude zahájena 18. května v Mostě.

Soubor hygienických opatření vydaných Jockey Clubem ČR ve vztahu k prevenci a ochraně proti nákaze k

Dostihová závodiště se nacházejí na okraji velkých aglomerací. Jedná se o uzavřené areály, v nichž lze dodržet hygienickou smyčku. V prvních osmi dostihových dnech letošní sezóny se budou pořádat výkonnostní zkoušky bez diváků na závodištích v Praze – Velké Chuchli, Mostě a Karlových Varech. Průběžně bude monitorována situace ohledně přítomnosti diváků a zapojení dalších závodišť.

 

Tento dokument obsahuje ochranná a preventivní opatření, které jsou nezbytné pro dodržení hygienické smyčky nutné pro zamezení výskytu nákazy na závodišti. Výkonnostní zkoušky se budou konat bez přítomnosti veřejnosti a majitelů dostihových koní. Na závodišti bude přítomen nezbytný počet osob, tak aby byl dodržen bezpečnostní rozestup 2 metry a nedocházelo ke shlukování osob. Jedná se pouze o osoby, které ten den budou ve výkonu práce. Navrhovaná opatření vychází z materiálů připravených zejména irskou a německou dostihovou autoritou.

 

A. OBECNÉ INFORMACE

V následujícím textu jsou popsána omezení ve srovnání s běžným provozem dostihového dne. Výkonnostní zkoušky se provádějí na čerstvém vzduchu na mnohahektarovém závodišti, které  je oploceno a uzavřeno.  Pravidla pro hygienické rozestupy lze bez problémů dodržovat. Areál závodiště bude rozdělen na jednotlivé sektory a každá osoba bude mít dle své funkce povolen vstup pouze do sektorů, v nichž je její přítomnost nezbytná. Tomu bude přizpůsoben příjezd i parkovací místa.

 • Pro každý dostihový den vydá Jockey Club ČR ve spolupráci s pořadatelem dostihů konkrétní pokyny pro účastníky dostihového dne (kontaktní osoby, ustájení, parkování, atd.).
 • Práce dopingových komisařů, záchranářů a veterinářů bude probíhat beze změn.
 • Práce členů Dostihové komise a rozhodčích rovněž bude probíhat beze změn.
 • Komunikace bude probíhat přes vysílačky.
 • Tento dokument je závazný a musí být dodržován. Dodržování je kontrolováno kompetentními osobami jmenované a schválené Jockey Clubem ČR – Ing. Oliva Horová (mob.: 722 953 735, ohorova@dostihovaskola.cz), Ferdinand Minařík (mob.: 725 732 632, minarik@dostihy.cz)
 • Porušení souboru hygienických opatření vydaných Jockey Clubem ČR bude řešeno Dostihovou komisí, případně Pořádkovou komisí Jockey Clubu ČR.
 • Případné pokusy o neoprávněné vniknutí do areálu závodiště v průběhu dostihového dne budou řešeny bezpečnostní službou ve spolupráci s Policií ČR.
 • Dostihový program v tištěné podobě nebude vydáván, bude zdarma ke stažení na webových stránkách Jockey Clubu ČR.

 

B. OMEZENÍ PŘÍSTUPU

 • Přístup daných osob v konkrétní dostihový den na závodiště je plně v kompetenci Jockey Clubu ČR.
 • Na závodiště budou vpuštěny pouze osoby, které jsou pro dostihový den naprosto nezbytné, přítomnost osob, které v konkrétní dostihový den na závodišti nejsou pověřeny výkonem žádné činnosti - je zakázána.
 • Majitelé koní a diváci nebudou vpuštěni do areálu. To bude zajištěno uzavřením nepotřebných vstupů a bezpečnostním personálem u vstupu do areálu.
 • Trenéři v termínu OSK elektronicky zašlou panu Jaroslavu Fabrisovi (fabris@dostihy.cz) nebo Ing. Evě Chaloupkové (chaloupkova@dostihy.cz) jména osob přítomných na závodišti:
  • jméno řidiče přepravujícího koně
  • jméno vodiče (jednoho koně smí doprovázet maximálně jeden vodič)
  • jméno trenéra nebo jeho zástupce
 • Jména osob budou předány osobám zabezpečujícím vstup do areálu. Jiné osoby nebudou do areálu vpuštěny.
 • Vodiči koní se budou moct pohybovat pouze v prostoru stájí. Přístup do prostorů sedliště, paddocku a vyhrazené části tribuny budou mít pouze v případě dostihů, jichž se účastní kůň, kterého vodí.
 • V prostoru paddocku se budou moci pouze pohybovat vodiči s koňmi, trenéři a jezdci, kteří se účastní nejbližšího dostihu.
 • Trenéři se při dostizích, ve kterých nestartuje jimi připravovaný kůň, budou moct pohybovat pouze v prostorách stájí.
 • Počet přítomných zástupců medií bude omezen a od dalších osob v areálu závodiště budou zcela separováni.

 

C. PŘÍJEZD NA ZÁVODIŠTĚ

 • Hlášení změn bude probíhat pouze telefonicky – nejpozději 1,5 hod před startem prvního dostihu dostihového dne.
 • Osoby přepravující koně musí přijet na závodiště nejpozději 1,5 hod před konáním vlastního dostihu a průkazy koní odevzdají příslušné osobě u vjezdu na závodiště, např. při startu svého koně v dostihu č. 6, přijedou nejpozději 1,5 hod před dostihem č. 6.
 • Co nejrychleji po skončení svého dostihu opustí osoby s koňmi areál - koně i účastníci budou v areálu závodiště trávit jen nezbytně nutný čas. Odjezd a příjezd na závodiště se tedy bude řídit časy dostihů, kterých se přímo účastní.
 • Řidič, pokud není zároveň vodičem nebo trenérem, neopustí v průběhu dostihového dne automobil.

 

D. HYGIENICKÉ PŘEDPISY

 • Fyzický kontakt mezi jednotlivými účastníky musí být minimalizován – např. pozdrav bez podávání rukou.
 • Po vstupu na závodiště si každý důkladně omyje a desinfikuje ruce.
 • Na závodišti bude k dispozici dostatek dezinfekčních gelů, madla dveří a kliky budou pravidelně dezinfikovány.
 • Všechny osoby na závodišti musí nosit bez přerušení obličejovou masku (např. roušku, sportovní šátek na krk, tzv. nákrčník). Toto nařízení platí pro všechny přítomné osoby na závodišti s výjimkou dostihových jezdců sedících koni.
 • Celý areál závodiště bude nekuřácký.
 • Minimální vzdálenost 2 metry od ostatních osob musí být udržována uvnitř i venku, např. v paddocku, při vážení atd.
 • Na závodišti musí být k dispozici místnost k izolaci osob, které během dostihového dne vykazují známky infekce.
 • Jsou zavřená místa pro náběr sázek na závodišti
 • Šatny a sprchy budou uzavřeny, otevřeny budou pouze WC.
 • Dostihoví jezdci si musí umýt a dezinfikovat ruce po každé jízdě.
 • Jezdci se musí dostavit už převlečení nebo se převléct v autě na parkovišti.
 • Přístup do vážnice budou dostihoví jezdci mít pouze ve vymezeném čase před a po absolvování dostihu.
 • Zbytek dostihového dne bude muset jezdec trávit v autě, kterým dorazil na závodiště.
 • Po dostizích se jezdci musí převléct v autě nebo až doma.
 • Vzhledem k tomu, že je zakázáno používat saunu, bude tato skutečnost jezdcům kompenzována zvýšením předepsané hmotnosti o 1 kg (tj. při vážení bude za zjištěnou hmotnost považována hmotnost o 2,0 kg nižší, než je hmotnost zjištěná váhou – 1,0 kg dle ust. § 321 DŘ jako kompenzace povinnosti nést ochrannou vestu a 1,0 kg jako kompenzace za nemožnost využít saunu).
 • Dostihovým jezdcům bude poskytnuta balená voda.
 • Nebude se konat ceremoniální proces po skončení dostihů.
 • Po svém dostihu musí trenéři a jezdci opustit areál závodiště v co nejkratším termínu.

 

E. POSTUP PRO VÁŽENÍ JEZDCŮ

 • Přestávky mezi jednotlivými dostihy budou 30 minut.
 • Vážení jezdců bude umožněno pouze do následujícího dostihu (není možné se vážit ob dostih dopředu).
 • Po odvážení do dostihu se jezdec odebere na určené místo.
 • Po dostihu (pokud DK nerozhodne o převážení všech jezdců) se jezdci koní umístěných na dotovaných místech a první umístěný na nedotovaném místě odeberou do vážnice, kde se odváží a poté se přesunou buď do auta (pokud v dalším dostihu nejezdí) anebo na určené místo, kde se připraví na vážení do dalšího dostihu. Jezdci, kteří se po dostihu neváží (neumístili se na dotovaném místě, resp. prvním nedotovaném) se rovnou odeberou buď do auta (pokud v dalším dostihu nestartují) anebo na určené místo, kde se připraví na vážení do dalšího dostihu.
 • Při vážení jezdce žáka nebo amatéra musí být přítomen trenér.

V Praze dne 5. května 2020       

Tento dokument byl schválen na jednání Prezidia Jockey Clubu ČR dne 4. května 2020.                                                                             

Ing. Josef Bečvář
prezident JC ČR

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
generální sekretář JC ČR

Ing. Oliva Horová
jmenovaná osoba Jockey Clubem ČR za kontrolu dodržování hygienických opatření na závodišti

Ferdinand Minařík
jmenovaná osoba Jockey Clubem ČR za kontrolu dodržování hygienických opatření na závodišti

Zpět na výpis