Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Změny v dostihové legislativě pro rok 2020

13. 3. 2020  |  09:26

Stejně jako před každou dostihovou sezónou i letos došlo k úpravám předpisů upravujících dostihový provoz, tj. Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení. Změn schválených Radou JC ČR tentokrát nebylo mnoho a v tomto článku přinášíme jejich stručný přehled.

Změny v dostihové legislativě pro rok 2020

Dostihový řád

V rámci § 132 DŘ dochází ke zpřísnění podmínek pro výkon funkce asistenta trenéra, vzhledem k významu této funkce bude vedle dosažení věku 18 let vyžadováno i absolvování zkoušky z Dostihového řádu.

V důsledku několika situací, které v loňské sezóně odhalily rezervy v připravenosti jednotlivých pořadatelů v průběhu dostihových dní reagovat na mimořádné události, byla do ustanovení § 173 implementována jejich povinnost dodržovat určité minimální bezpečnostní standardy, které budou po projednání Radou JC ČR (tento bod je na programu příštího jednání Rady, které se uskuteční 26. března 2020) zveřejněny ve Věstníku ČT a jejichž dodržování bude ze strany Jockey Clubu ČR vyžadováno.

Do textu ustanovení § 343 byl doplněn text vysvětlující význam odkazu na ustanovení § 214. Tento článek DŘ říká, že všichni koně musejí před prvním startem ze startovacích boxů prokázat způsobilost ke startu z boxů v přítomnosti pověřené osoby schválené Jockey Clubem ČR. Způsobilost koně ke startu z boxů potvrdí tato pověřená osoba do průkazu koně. Absolvování zkoušky způsobilosti ke startu z boxů se považuje za kvalifikaci pro dostih ve smyslu ustanovení § 214 DŘ – to znamená, že v okamžiku oznámení startujících koní do příslušného dostihu, již kůň musí mít zkoušku způsobilosti ke startu z boxů, včetně případného přezkoušení, absolvovánu. Podrobnější úpravu této problematiky obsahuje upravený Metodický pokyn k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů, který bude zveřejněn ve Věstníku ČT č. 7/2020.

V textu ustanovení § 355 dochází ke zpřesnění tak, aby bylo jasné, že nemá postihovat situace, kdy po startérově signálu o neplatnosti startu dojde k pádu jezdce při pokusu o zadržení koně.

Dochází také k doplnění výčtu subjektů, které jsou oprávněny k podání protestu proti výsledku dostihu v ustanovení § 449 o Jockey Club ČR. Dostihový řád totiž předpokládá řízení o protestu z důvodu zjištění použití zakázaných látek (explicitně zmíněno např. v § 250), avšak Jockey Club ČR jako subjekt, který tuto kontrolu zajišťuje, nebyl výslovně uveden mezi subjekty oprávněnými k jeho podání.

Poslední změnou účinnou od letošní sezóny jsou úpravy tabulek rozdílů hmotností pro překážkové dostihy. Dochází ke snížení váhového zvýhodnění pro čtyřleté koně v dostizích přes proutěné překážky o 2 kg oproti stávajícímu stavu, tímto krokem jsme se přiblížili ostatním státům a eliminujeme příliš výraznou výhodu pro čtyřleté koně (např. v Pardubicích se loni uskutečnilo 9 dostihů pro čtyřleté a starší, přičemž sedm z nich vyhráli čtyřletí a navíc v jedno ze zbývajících startoval jen jeden čtyřletý debutant). S tím souvisí i další změna, když nově dochází ke spojení tabulky hmotností pro proutěné překážky a klasické steeplechase a pro steeplechase cross country bude samostatná (dosud platila jedna tabulka rozdílů hmotností pro proutěné překážky a druhá pro klasické steeplechase a steeplechase cross country). Toto rozdělení odpovídá současnému rozdělení penalit (sčítají se totiž penality za proutěné překážky a klasické steeplechase) a mělo by to pomoci i při tvorbě propozic.

Vzhledem k povinnostem vyplývajícím z implementace Dodatku 10b k článku 27 Mezinárodní úmluvy IABRW se Rada JC ČR zabývala i otázkou zavedení povinnosti používat příslušnými evropskými normami specifikované ochranné přilby a vesty tzv. druhé úrovně. Vzhledem k aktuální nedostupnosti dostatečného počtu těchto bezpečnostních prostředků na našem trhu bylo rozhodnuto, že tato povinnost bude u nás zavedena až s účinností od roku 2021.

V této souvislosti tedy došlo k úpravě tří ustanovení DŘ s účinností od roku 2021. Do textu ustanovení § 308 upravujícího povinnost používat ochrannou přilbu byl doplněn odkaz na požadavky upravující parametry ochranné přilby (v souladu s normou EN 1384), které budou zveřejněny ve Věstníku ČT a analogicky do ustanovení § 309 upravujícího povinnost používat ochrannou vestu byl doplněn odkaz na požadavky upravující parametry ochranné vesty (v souladu s normou EN 13158), které budou zveřejněny stejným způsobem. S ohledem na vyšší hmotnost ochranné vesty tzv. druhé úrovně dochází v ustanovení § 321 v souvislosti se zavedeném povinnosti ji používat ke zvýšení váhové kompenzace o 0,5 kg na 1,5 kg.

Doplňující ustanovení                                                                                                                 

Mezi nejzásadnější změny v rámci Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2020 patří jednak úprava penalizačního období v bodu 8. písm. a), které již nebude rozděleno na dvě období, ale v průběhu celé sezóny bude stejné, jako v minulosti bývalo v její druhé polovině, tj. od prvního dne následujícího měsíce uplynulého roku (např. pro všechny dubnové dostihy v roce 2020 od 1. května 2019). Druhou důležitou změnou v rámci DÚ je úprava podmínek pro získání klasifikace a handicapu v bodě 11. písm. b) a c), která spočívá v tom, že podmínkou pro získání handicapu již není registrace v ČR nebo některé z vyjmenovaných zemí, postačí, když kůň v ČR, SR, Německu Polsku, Maďarsku nebo Rakousku platně absolvuje dva dostihy anebo v jednom z nich zvítězí. Do vymezení povinností pořadatele v bodě 2. písm. d) byl doplněn odkaz na připravovanou Metodiku kontroly mikročipů, která bude upravovat způsob provádění kontroly identity dostihových koní před startem v dostihu a která bude publikována ve Věstníku ČT.

K jedné změně došlo i v příloze k Doplňujícím ustanovením č. 1 upravující pomůcky schválené Jockey Clubem dle ustanovení § 303 DŘ

Pomůcky schválené Jockey Clubem ČR dle ustanovení § 303 DŘ – viz příloha k Doplňujícím ustanovením č. 1, kde u stínidel, masky, chrániče očí a kapuce s ochranou uší, kde z praktických důvodů došlo k vypuštění podmínky, že tyto pomůcky musí být nasazeny pod uzdečkou.

Všechny změny Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení schválené na jednání Rady JC ČR byly publikovány ve Věstníku ČT č. 6/2020.

Mgr. Otakar Nový

předseda Legislativní komise JC ČR

Zpět na výpis