Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Legislativní změny pro sezónu 2019

12. 3. 2019  |  01:17

Jedním z hlavních bodů posledního jednání Rady Jockey Clubu ČR, které se uskutečnilo ve čtvrtek 28. února 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, byly úpravy legislativního rámce tuzemského dostihového provozu, který je tvořen především Dostihovým řádem a Doplňujícími ustanoveními. Rada JC ČR na návrh Legislativní komise schválila několik zásadních změn především v Dostihovém řádu a právě tyto novinky Vám na následujících řádcích představíme.

Legislativní změny pro sezónu 2019

Nejdůležitějšími změnami v Dostihovém řádu pro sezónu 2019 jsou především:

  • Úprava § 303 DŘ definujícího pomůcky, jejichž použití za účelem ovlivnění výkonu koně je povoleno

Dostihový řád dosud v obecné rovině explicitně upravoval pouze použití stínidel, lícních beránků a fixace jazyka. Nově toto ustanovení DŘ v souladu s ustanovením čl. 30 Mezinárodní dohody (IABRW) odkazuje na speciální přílohu Doplňujících ustanovení, která obsahuje seznam schválených pomůcek, včetně jejich bližší specifikace a popisu správného užití.

Schválenými pomůckami pro sezónu 2019 jsou:

- stínidla,

- beránky na lícnice a nánosník,

- maska, respektive maska se stínidly,

- chránič očí,

- kapuce a ucpávky uší,

- fixace jazyka,

- nosní náplast,

- kartáček.

  • Změna v systému úlev v překážkových dostizích

Legislativní komise zpracovala návrh ČASCH na úpravu stávajícího systému úlev obsažený v ustanovení § 157 DŘ písm. b), přičemž dochází ke zvýšení počtu vítězství, jejichž dosažení má za následek ztrátu možnosti požadovat definovanou úlevu. Například jezdci mají od letošní sezóny ve všech překážkových dostizích hmotnostní úlevu 4,0 kg pokud ještě nezvítězili ve 20 dostizích (dosud 10), 2,5 kg pokud nezvítězili ještě ve 35 dostizích (dosud 30) a úlevu 1,5 kg pokud ještě nezvítězili v 50 dostizích. Analogicky dochází i posunům hranic pro stanovení příslušné úlevy i u jezdců žáků a jezdců amatérů.

  • Úpravy DŘ v souvislosti s aplikací článku 32 Mezinárodní dohody (IABRW) bod 1 – tzv. „Non Runners“

Ustanovení § 258, § 356 a § 384 DŘ byly upraveny v důsledku implementace bodu 1. článku 32 Mezinárodní dohody (IABRW), který stanoví, že koně, který byl při startu ze startovacích boxů poškozen anebo naopak získal neoprávněnou výhodu, bude možné z tohoto důvodu prohlásit za nestartujícího (majiteli bude vráceno zápisné a startovné), aniž by byl dostih prohlášen za neplatný. Smyslem této úpravy je větší transparentnost nejen vůči sázkovému provozu, ale i vůči veřejnosti a sponzorům apod. – v případě aplikace tohoto pravidla dostih odběhnutý na dráze, navzdory problému na startu, platí a není třeba ho rušit, resp. opakovat.

  • Automatické vyloučení koně z dostihového provozu minimálně na 6 měsíců v případě nálezu definovaných zakázaných látek

Do ustanovení § 429 DŘ byl doplněn odstavec implementující ustanovení bodu 5. článku 6 A Mezinárodní dohody (IABRW), který stanoví automatické vyloučení z dostihového provozu minimálně na šest měsíců pro koně, u kterých byla při antidopingové kontrole detekována některá ze zakázaných látek definovaných v ustanovení čl. 6 E bod 4. Mezinárodní dohody (např. zakázané látky, jejichž použití nemá veterinární zdůvodnění atd.). Dostihu se takový kůň může opět zúčastnit teprve poté až po uplynutí stanovené doby absolvuje antidopingovou kontrolu s negativním výsledkem.

dalších změn v Dostihovém řádu můžeme zmínit například definování pojmu Aktivní chovatel v ustanovení § 108 DŘ, jehož smyslem je zajištění cílenějšího toku chovatelských prémií ke konkrétním chovatelům, posunutí data, od kterého je možné pořádat dostihy přes proutěné překážky pro tříleté koně, v § 247 DŘ na 15. dubna daného roku, zavedení možnosti znovu dohlásit škrtnutého koně do dostihů s dlouhodobými přihláškami (§ 276 DŘ) anebo úpravu možnosti pořadatele zrušit dostih v případě, když jsou přihlášeni, resp. oznámeni koně jen od dvou a méně majitelů v ustanovení § 277 DŘ.

V textu Doplňujících ustanovení oproti stavu platnému pro loňskou sezónu kromě implementace přílohy č. 1 obsahující schválené pomůcky dle § 303 DŘ k žádným zásadním změnám nedošlo, nejpodstatnější novinkou je umožnění startu v dostizích prodejných koní a v dostizích s prodejními podmínkami IV. kategorie pro importované koně, kteří na rovině v ČR nemají handicap (DU bod 10., písm. B. b)).

Mgr. Otakar Nový

předseda Legislativní komise JC ČR

Zpět na výpis